Financiële begroting

Grondslagen

Exploitatiebegroting
Het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) schrijft o.m. voor dat het begrotingsstelsel van baten en lasten van toepassing is voor de gemeentebegroting en dat de begroting structureel in evenwicht moet zijn. Dit houdt feitelijk in, dat de jaarlijks terugkerende lasten gedekt moeten worden door jaarlijks terugkerende baten.

Uitgangspunten BBV
Belangrijke uitgangspunten in het BBV voor het opstellen van begroting en rekening zijn, dat:

 • baten en lasten op dezelfde wijze worden gerangschikt;
 • baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben;
 • dat activa worden gewaardeerd en afgeschreven conform door uw raad vastgestelde richtlijnen.

Deze richtlijnen zijn opgenomen in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

 • vanaf 2017 rentomslagstelsel verplicht;
 • vanaf 2017 moeten nieuwe investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd worden;
 • vanaf 2017 worden overheadkosten inzichtelijk gemaakt.

Verordening Financieel Beheer
In de Verordening financieel Beheer Bloemendaal 2023 en in de Nota Activabeleid 2018 zijn de volgende waarderingsgrondslagen opgenomen:

1

De kosten verbonden aan het afsluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden direct ten laste van de exploitatie gebracht;

2.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden direct ten laste van de exploitatie gebracht en bij uitzondering – indien geactiveerd – in maximaal 5 jaar afgeschreven;

3.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd en de afschrijvingsduur is gelijk aan die van soortgelijke activa waar de gemeente zelf in heeft geïnvesteerd;

4.

Activa met een aanschafwaarde van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd;

5.

Activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Rente wordt niet geactiveerd;

6.

Niet-compensabele of niet-verrekenbare BTW wordt opgeteld bij de verkrijgings- of vervaardigingsprijs;

7.

Afschrijvingen vinden plaats op basis van de lineaire afschrijvingsmethode;

8.

De afschrijvingstermijnen, zoals hieronder, worden als basis gehanteerd voor het afschrijven van vaste activa. In bijzondere gevallen kan hiervan bij een besluit van de raad – bij het vaststellen van het krediet – worden afgeweken:

Afval

Termijn

Ondergrondse inzamelcontainers

15 jaar

Rolemmers

15 jaar

(Bedrijfs)gebouwen

Nieuwbouw

40 jaar

Verbouwkosten: gebruiksduur verlengend

40 jaar

Verbouwkosten: niet gebruiksduur verlengend

25 jaar

Uitbreiding

40 jaar

Duurzame aanpassingen, o.a. zonnepanelen

20 jaar

Bedrijfsmiddelen

Auto’s en zwaar materieel

8 jaar

Gereedschap en hulpmiddelen

10 jaar

Gronden en terreinen

Grond

niet

Groen/plantsoenen

Aanleg

50 jaar

Herinrichting/renovatie

30 jaar

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Riolering:

Riolering (vernieuwing)

70 jaar

Gemalen bouwkundig

45 jaar

Gemalen elektro + mechanisch

15 jaar

Persleidingen

45 jaar

Drukriolering bouwkundig

45 jaar

Drukriolering elektro + mechanisch

15 jaar

IBA’s (individuele behandeling van afvalwater)

20 jaar

Randvoorzieningen bouwkundig

70 jaar

Randvoorzieningen elektro + mechanisch

15 jaar

Drainage / DT-riolering

40 jaar

Infiltratievoorzieningen

70 jaar

Deep Wells

15 jaar

Begraafplaatsen:

Aanleg begraafplaatsen

40 jaar

Weg- en waterbouw:

Eerste aanleg wegen, fiets- en voetpaden

50 jaar

Reconstructie en herinrichting wegen, fiets- en wandelpaden

25 jaar

Civiele kunstwerken (bruggen): hout

25 jaar

Civiele kunstwerken (bruggen): staal en beton

50 jaar

Verkeersregelinstallaties

15 jaar

Openbare verlichting: masten

40 jaar

Openbare verlichting: armaturen

20 jaar

Beschoeiingen

30 jaar

Voorziening ligplaatsen

15 jaar

Parkeerautomaten

8 jaar

ICT

Automatiseringsprojecten(hard- en software)

3 jaar

Website

3 jaar

Mobiele apparatuur (telefoon, etc.)

3 jaar

Kantoorinrichting

Meubilair, inventaris en kantoorapparatuur

10 jaar

Technische installaties (telefooncentrale)

8 jaar

Onderwijs

Schoolgebouw: nieuwbouw

40 jaar

Uitbreiding en renovatie schoolgebouwen

25 jaar

Gymnastieklokalen: nieuwbouw

40 jaar

Gymnastieklokalen: verbouwing

25 jaar

Eerste inrichting, meubilair

15 jaar

Onderwijsleerpakket

15 jaar

Brandbeveiliging

10 jaar

Tijdelijke uitbreiding huisvesting (noodlokaal)

5 jaar

Sportvelden

Kunstgras:

 • toplaag

10 jaar

 • sporttechnische laag

20 jaar

 • onderbouw (zand en drainage)

35 jaar

Natuurgras:

 • toplaag

10 jaar

 • onderbouw (incl. drainage)

15 jaar

Overige sport

 • tennisveld gravel

15 jaar

9

De afschrijvingen starten in het jaar na aanschaf of voltooiing van het actief.

10

Aan de geactiveerde activa wordt rente toegerekend over de boekwaarde op 1 januari van
het betreffende actief.

11

De bevoegdheid tot het toekennen, wijzigen en afsluiten van een investeringskrediet
berust bij de raad. In principe worden kredieten na een periode van drie jaar afgesloten.

Financiële vaste activa
De aan derden verstrekte geldleningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Belegde middelen
De gemeente heeft geen middelen uitstaan.

Vlottende activa

 • De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs.
 • De vorderingen en de liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vreemd vermogen

 • De langlopende schulden hebben een looptijd van 1 jaar en 1 dag of langer.
 • De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10