Programma's

Sociaal Domein

Doel van dit programma is het garanderen van goede (jeugd)zorg en het bieden van hulp en ondersteuning zodat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het programma omvat onder andere de hulp aan ouders en jongeren, ondersteuning van inwoners met een beperking en kwetsbare inwoners. Maar ook het organiseren van voorzieningen die inwoners in staat stellen om bijvoorbeeld langer thuis te blijven wonen of die deelname aan de samenleving laagdrempeliger maken. Daarnaast gaat het om ondersteuning bij het vinden van werk, hulp bij het oplossen van schuldenproblematiek en zo nodig inkomensondersteuning.

Aan de basis van het Sociaal Domein staan drie wetten:
-  de Jeugdwet;
-  de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
-  de Participatiewet.

De taken die voortkomen uit deze wetten worden zoveel mogelijk integraal en in samenhang uitgevoerd. Dit betekent een stevige verbinding tussen werk, inkomen, zorg, jeugd, onderwijs en gezondheid.

Preventie
In deze collegeperiode blijven we inzetten op preventie en een sterke sociale basis. Zo voorkomen we zoveel mogelijk grote problemen. Dit doen we onder andere door het versterken van het CJG, de samenwerking met het onderwijs en initiatieven vanuit onze eigen inwoners. We kijken integraal naar het veld. Ook onderzoeken we met onze ketenpartners in het sociaal domein waar voorzieningen elkaar kunnen versterken en of vraag en aanbod op elkaar aansluiten.

Nieuwkomers worden gestimuleerd en geholpen om snel mee te doen in de samenleving (richting werk of onderwijs). Vanuit de Wet Inburgering hebben we iedereen in beeld. Per individu bekijken we wat de mogelijkheden zijn. We streven naar zo min mogelijk gebruik van uitkering. De bewoners van Oldenhove worden extra ondersteund en gestimuleerd om zo snel mogelijk uit te stromen naar arbeid/opleiding.

Samenwerking met partners
We blijven investeren in de samenwerking met en tussen onze partners: Welzijn Bloemendaal, de bibliotheek, sportverenigingen, woningcorporaties, scholen etc. We maken heldere afspraken zodat partijen met elkaar en niet langs elkaar werken. Deze samenwerking komt ten goede aan onze inwoners. Alleen door de handen ineen te slaan hebben we een solide basis voor onze inwoners om veilig en gezond te kunnen leven in onze gemeente.
Uiteraard betrekken we deze partners en onze inwoners bij het opstellen en formuleren van onze visie op het sociaal domein en wonen de komende jaren. Dit krijgt vorm in het beleidsplan sociaal domein 2024-2028, het beleidsplan minimabeleid en de woonvisie.
Concreet betekent dit het volgende.

  • Kwetsbare groepen doen mee en hebben een duidelijke dagbesteding of volgen onderwijs. We willen niet meer instroom in de uitkering (op dit moment maken 250 inwoners gebruik van een uitkering).
  • Zware jeugdzorg voorkomen we door lichte vorm van ondersteuning en informele hulp in de wijken te versterken. CJG en de vrijwilligersorganisatie moeten hun krachten bundelen.
  • We realiseren sneller woonwensen en zoeken proactief het contact met de bewoners. Bijvoorbeeld door inzet van een wooncoach. Hiermee proberen we het gebruik van Wmo-ondersteuning te minimaliseren.
  • Er moet meer gebouwd worden en daarin moeten we waar mogelijk versnellen. Koplopers zijn de volgende locaties: Park Vogelenzang, Vitaal Vogelenzang, Dennenheuvel, Blekersveld. Daarnaast gaan we bekijken of we bestaande panden, zoals kantoorgebouwen kunnen ombouwen naar huizen. Door de recente uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot moet de haalbaarheid van projecten opnieuw onderzocht worden (zie hiervoor programma 8)

Toekomstig bestendig maken van het beleidsplan sociaal domein.
Evaluatie beleidsplan sociaal domein 2019 - 2022 en actualisatie daarvan.

Lasten & baten

20.442.616

28,8 %

4.123.867

5,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10