Paragrafen

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de robuustheid van de begroting weergegeven ofwel het vermogen om niet begrote kosten te kunnen dekken. Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. Vanaf de begroting 2016 wordt de paragraaf opgesteld conform de door de gemeenteraad in juni 2015 vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015. Tevens worden conform de BBV kengetallen opgenomen om de financiële positie van de gemeente te duiden.

Om een goed oordeel te kunnen geven over het weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang:

A. Beschikbare weerstandscapaciteit

Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote risico's van materiële betekenis in financiële zin af te dekken. We onderscheiden incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Voor Bloemendaal bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit € 30,0 miljoen en de structurele weerstandscapaciteit € 2,3 miljoen. Deze worden nader toegelicht onder A.

B. Benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)

Inventarisatie van de risico's die niet op een andere wijze zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis met een nadelig gevolg. De risico's worden ingeschat op € 1,84 miljoen incidenteel en € 0,75 miljoen structureel. Deze worden nader toegelicht onder B.

Ratio’s weerstandsvermogen
De onderstaande ratio’s kunnen worden beoordeeld met behulp van onderstaande normtabel.

Normtabel weerstandsvermogen

> 2,0

uitstekend

1,4 - 2,0

ruim voldoende

1,0 - 1,4

voldoende

< 1,0

onvoldoende

De ratio’s van het weerstandsvermogen worden als volgt berekend en zijn uitgesplitst in een ratio incidenteel weerstandsvermogen en een ratio structureel weerstandsvermogen:

Ratio incidenteel weerstandsvermogen

 A. Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit

€ 30.040.821

_______________________________________    =

____________

= 16,3

 B. Benodigde incidentele weerstandscapaciteit

€ 1.845.060

Ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief niet vrij aanwendbaar

34,0

Benodigde bufferreserve (90% incidenteel weerstandsvermogen)

€ 1.660.554

Vereist niveau flexibele algemene reserve (3% begrotingstotaal)

 VOLDOENDE

Zoals uit voorgaande blijkt heeft Bloemendaal voor het incidentele weerstandsvermogen een berekende ratio van 16,3 wat volgens de normtabel overeenkomt met een uitstekend weerstandsvermogen. Inclusief stille reserves niet vrij aanwendbaar, rekening houdend met objecten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, is de ratio indicatief 25,3. De bufferreserve dient 90% te bedragen van het benodigde incidenteel weerstandsvermogen en de flexibele algemene reserve dient tenminste 3% te bedragen van het begrotingstotaal.

Ratio structureel weerstandsvermogen

 A. Beschikbare structurele weerstandscapaciteit

€ 2.323.224

_______________________________________    =

____________

=  3,10

 B. Benodigde structurele weerstandscapaciteit

€ 750.000

De ratio structureel weerstandsvermogen is voldoende. Bedacht moet echter worden dat er omgebogen moet worden om de tegenvallers op te vangen als deze zich voordoen (zie de volgende paragraaf).

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10