Programma's

Bestuur en Ondersteuning

Doel van dit programma is het op duurzame wijze ondersteunen van de organisatie om maatschappelijk gewenste producten en diensten voort te brengen.

Dit programma richt zich op bestuur, organisatie en dienstverlening van de gemeente. Uitgangspunt is een moderne doeltreffende en doelmatige gemeentelijke organisatie, waarbij de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers centraal staat. We maken gebruik van verschillende vormen van participatie door inwoners, waarbij de gemeente vaker een gelijkwaardige partner is die minder bepaalt en meer ondersteunt. We investeren in de ambtelijke samenwerking met Heemstede en in het ontwikkelen van de juiste kennis en vaardigheden.

Regionale samenwerking
Samenwerking is een essentieel onderdeel van het openbaar bestuur geworden. Burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, griffiers en raadsleden maken deel uit van één of meerdere regio’s en netwerken. Duidelijk is bovendien dat dit deel van het werk een steeds belangrijkere rol inneemt. De vragen op het gebied van onder andere milieu, klimaat, energie, veiligheid, zorg en arbeid vragen om een aanpak van álle betrokken partijen, niet alleen van bestuurders van gemeenten. Voordelen van samenwerking kunnen zijn schaalvoordelen, kwaliteitsverbetering, risicospreiding, effectiviteit en doelmatigheid. Om een sterke en zelfstandige gemeente te blijven maken wij werk van onze samenwerking in de regio. De bestuurlijke samenwerking in Zuid-Kennemerland, op basis van de Zuid-Kennemeragenda, helpt ons samen te werken en een stevige positie in te nemen ten opzichte van Rijk, provincie en Metropool Regio Amsterdam (MRA) met betrekking tot gemeentegrensoverstijgende onderwerpen.

Communicatie en samenwerking
De roep om een bestuur dat snel inspeelt op complexe ontwikkelingen en veranderingen wordt steeds sterker. Daarnaast is de omgang tussen de overheid en de samenleving soms op scherp komen te staan. De gemeenschap wil erbij horen, gezien, gehoord en gewaardeerd worden en haar expertise kunnen inzetten. Een gemeente heeft een belangrijke maatschappelijke taak en moet zich kunnen verplaatsen in de wensen voor de leefomgeving van de inwoners. Uitgangspunten daarbij voor College en Raad zijn openheid en transparantie. Wij willen de communicatie met inwoners en ondernemers verbeteren en hen tijdig betrekken bij het maken van beleid en uitvoering.

Participatie
Participatie, vroegtijdig in het proces, waarbij alle relevante belangengroepen doelmatig zijn betrokken, is nodig voor het optimaliseren van mogelijke oplossingen, het creëren van draagvlak en een breed geaccepteerde besluitvorming. Daarvoor stellen we participatieregels op.
We maken een beweging naar de inwoners toe. Bijvoorbeeld door de organisatie van wijkcontactavonden ter plaatse of informatieavonden. We hebben (vooraf)ruim aandacht voor de belangen en ideeën van inwoners. Deze nemen we mee in beleid en projecten.

Kernenbeleid
Het behoud van basisvoorzieningen in de dorpskernen is cruciaal bij het behalen van de ambities en doelen. Elke dorpskern heeft een dorpskernwethouder, elke collegelid is van een of meerdere kernen het aanspreekpunt. We zijn steeds in gesprek met inwoners. Transparante communicatie en (regionale) samenwerking met organisaties en partijen lopen als een rode draad door de plannen van het college.

Financiën
Randvoorwaarde bij uitvoering van ons beleid is dat we conform de nota ‘Bloemendaal financieel duurzaam’ financieel gezond blijven en daarbij het schuldniveau beheersbaar houden binnen de kaders van de gemeenteraad. De provincie beoordeelt ook de financiële positie van de gemeente en al jaren geeft dat geen aanleiding tot grote zorgen.

Lasten & baten

19.266.768

27,2 %

51.500.034

72,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10