Programma's

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Doel van dit programma is het op duurzame wijze beheren en inrichten van wegen en het stimuleren van adequaat openbaar vervoer.

Het wegbeheer is gericht op het bereiken en handhaven van een veilig onderhoudsniveau, met – over de jaren heen – minimale kosten. Daarbij besteden we extra aandacht aan de fiets- en voetpaden.

Verkeer gemeentelijk
De verkeersveiligheid in de gemeente bevorderen we onder meer door het verbeteren van verkeerslichten en oversteekplaatsen (zebra’s), bijvoorbeeld met knipperende ledverlichting. Rioolvervangingsprojecten combineren we waar mogelijk met een veilige (her)inrichting van de weg. Bij herinrichting van wegen is participatie met bewoners en andere belanghebbenden belangrijk.

Het parkeerbeleid gaat vooral over regulering van parkeerdruk in woon- en winkelgebieden en bij het strand. Instrumenten zijn betaald parkeren, vergunningparkeren en blauwe zones. Daarnaast beheren we twee betaalde parkeerterreinen bij het strand van Bloemendaal aan Zee.

Een relatief nieuwe en snel groeiende taak is het inrichten van openbare oplaadplekken voor elektrische auto's. Volgens de prognose van de Metropoolregio Amsterdam groeit de behoefte naar 500 laadpunten in 2030.

Dringende kleine aanpassingen ten behoeve van verkeersveiligheid zijn altijd mogelijk (binnen budget kleine verkeersmaatregelen).

Verkeer regionaal
We nemen actief deel aan de samenwerking Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Samen met Haarlem, Heemstede en Zandvoort sparen we in 15 jaar tijd een bedrag van ca. € 19,5 miljoen. Dit geld wordt gebruikt voor regionale projecten in verschillende programma’s: fiets, openbaar vervoer en auto-infrastructuur. Hierbij gaat het om het uitvoeren van verkeersstudies en (mede-) financiering van projecten van zowel de vier deelnemende gemeenten als van bijvoorbeeld de provincie. Voor het Mobiliteitsfonds wordt jaarlijks een investeringsplan (Jaarplan) gemaakt.

Vervoer
We stimuleren een adequaat openbaar vervoersysteem (bus en trein) door te overleggen over de invulling van vervoersconcessies en lijnenplannen. De provincie is verantwoordelijk voor het busvervoer en de NS en Prorail voor de treinen en het spoornet. Als gemeente zorgen we voor bushaltes en abri’s en houden we zoveel mogelijk rekening met bus-vriendelijke aanpassingen bij het onderhouden van wegen.

Waterstaat
Wij beheren geen economische havens en economische waterwegen.

Openbare verlichting
Speerpunten van het beleid voor openbare verlichting zijn duurzaamheid, energiebesparing en voorkomen van lichthinder en lichtvervuiling. Daarom vervangen wij de komende jaren jaarlijks ca. 500 verlichtingsarmaturen door dimbare LED-verlichting.

Strandverkeer
Het strandverkeer, dat wil zeggen de overlast die ontstaat door de automobiliteit, moet op termijn verder teruggebracht worden. Fietsen en OV-gebruik worden flink gestimuleerd. Een belangrijke aanzet wordt op initiatief van de provincie Noord-Holland gegeven met het regionale programma Bereikbaarheid kust. In dit programma wordt - met co-creatie van de vier Zuid-Kennemer gemeenten - onderzocht, hoe de bereikbaarheid van de kust in brede zin kan worden verbeterd. Waarbij ‘verbeteren’ ook betekent dat verkeershinder (van met name het autoverkeer in stedelijk gebied) moet afnemen. Het programma heeft raakvlakken met het collegeprogramma (realiseren van een bewaakte fietsenstalling aan de Kop van de Zeeweg, verkeersveilige inrichting van de Zeeweg, ontwikkelen van transferia en verkeersmanagement voor kustverkeer). Dit doen we in het kader van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland en de regionale samenwerking in de Samenwerkingsagenda Zuid-Kennemerland en Bereikbaarheid kust.

Het spoor is al maximaal opgewaardeerd vanwege de ontwikkelingen van Dutch Grand Prix (Formule 1, hierna DGP). De realisatie van een of meerdere transferia aan de oostkant van de regio met een frequente dienstregeling van en naar de kust wordt verder onderzocht. Met de voorgaande edities van de DGP is hier goede ervaring mee opgedaan. Ook een verdere uitbouw van het dynamisch verkeersmanagement is een regionale opgave. Ook dit doen we in het kader van de GR Bereikbaarheid en Samenwerkingsagenda Zuid-Kennemerland.

Verkeersveiligheid
In het algemeen is er bij de bewoners van Bloemendaal een toenemende vraag om veiligere wegen. Er ligt een opdracht van de regering om van 50 km p/u naar 30 km p/u te gaan als richtlijn voor de maximale snelheid in het stedelijk gebied. Ook de schoolfietsroutes vragen om voortdurende aandacht en waar mogelijk een verbetering van de veiligheid. Dit geldt ook voor de winkelgebieden in de gemeente Bloemendaal. Veiligheid van de Zeeweg is een belangrijk thema. Te denken valt aan een andere, veiligere inrichting, het terugbrengen van de snelheid en meer ruimte voor fiets en OV. Wij blijven aandringen bij de provincie de snelheid terug te brengen naar 60 km/h voor de hele Zeeweg. Bloemendaal is actief betrokken bij de door de provincie geïnitieerde trajectstudie Zeeweg.

Lasten & baten

5.032.098

7,1 %

357.276

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10