Financiële begroting

Verloop Begroting

Na het vaststellen van de Kadernota 2024 is een aanvang gemaakt met het opstellen van de begroting 2024 -2027. In de begroting wordt beleid uitgezet op basis van verwachte financiële mogelijkheden. De financiële positie is vaak onzeker omdat deze niet alleen afhankelijk is van de inzet / realisatie van eigen beleid, maar ook van de invloed van rijksbeleid, economische en nieuwe ontwikkelingen.

Uitkomsten meerjarenbegroting 2024 - 2027

- = nadeel     + = voordeel

Meerjarenbegroting  2024 - 2027  x  € 1.000

2024

2025

2026

2027

1

Stand meerjarenbegroting in PRIMAIRE begroting 2023

584

1.627

409

464

Reeds genomen raadsbesluit na begrotingsvaststelling:

- Verbouwing IKC

-4

-4

-4

-4

a

Zomernota 2023

-8

-8

-8

-8

b

Mutaties meerjarenbegroting 2024-2027 (saldo lasten en baten)

693

221

-574

-855

c

Nieuwe voorstellen meerjarenbegroting 2024-2027

-1.442

-2.083

-2.024

-1.967

2

Bijgestelde stand meerjarenbegroting 2024-2027 inclusief mutaties en nieuwe voorstellen

-177

-246

-2.201

-2.370

d

Aangenomen amendementen

343

518

612

709

3

Stand meerjarenbegroting 2024-2027 inclusief mutaties, nieuwe voorstellen en aangenomen amendementen

166

272

-1.590

-1.661

Eliminatie incidentele uitgaven en inkomsten

-251

-252

-134

0

4

STAND MJB 2024-2027 na eliminatie van incidentele posten

417

524

-1.455

-1.661

De opstelling van de begroting 2024 begint met de jaarschijf 2024 van de eerder vastgestelde begroting 2023 (regel 1), met vervolgens de financiële consequenties van reeds genomen raadsbesluiten. In regel 1a zijn de structurele consequenties van de Zomernota 2023 te vinden.

In regel 1b is het saldo opgenomen van de mutaties conform de uitgangspunten en voorstellen van de Kadernota, de structurele effecten van de jaarrekening 2022 en overige autonome ontwikkelingen.

Regel c geeft het saldo van de voorstellen uit de bijlage ‘Nieuwe voorstellen’.

Regel 2 laat de bijgestelde stand zien na verwerking van de mutaties en nieuwe voorstellen.

Regel 2d geeft het saldo van de amendementen aan die tijdens de begrotingsbehandeling door de raad zijn aangenomen.

Regel 4 geeft het saldo weer na correctie voor incidentele lasten en baten en is van belang voor inzicht in het materieel, reëel en duurzaam begrotingsevenwicht.

Mutaties
Op grond van de kadernota 2024 en geschetste nieuwe, autonome ontwikkelingen, zijn financiële mutaties in de begroting verwerkt.

Nieuwe voorstellen
Wij doen u een aantal nieuwe voorstellen, waaronder investeringsvoorstellen. In het financiële overzicht (regel 1c) ziet u de impact daarvan in de regel ‘nog vast te stellen nieuwe voorstellen’.

Amendementen
Tijdens de begrotingsbehandeling in de raadsvergadering van 9 november 2023 zijn enkele amendementen aangenomen (regel 2d).

In onderstaande tabel wordt de stand getoond inclusief mutaties, nieuwe voorstellen en de aangenomen amendementen en zonder de eliminatie van incidentele baten en lasten.

Bedragen * € 1.000

Begroting

Meerjarenraming

2024

2025

2026

2027

Primitieve begroting 2023

-584

-1.627

-409

-464

Doorwerking voorgaand jaar

4

4

4

4

Zomernota

8

8

8

8

Begroting MJB 2024-2027

406

1.344

1.986

2.113

Subtotaal

-166

-271

1.590

1.661

Totaal

-166

-271

1.590

1.661

Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing in de nieuwe voorstellen met nieuw beleid, nieuwe voorstellen met investeringen en de aangenomen amendementen tijdens de begrotingsbehandeling van 9 november 2023.

Bedragen * € 1.000

Begroting

Meerjarenraming

2024

2025

2026

2027

Mutaties bestaand beleid

-693

-221

574

855

Nieuwe voorstellen

1.442

1.457

1.422

1.377

Investeringen

625

603

590

Amendementen

-343

-518

-612

-709

Totaal

406

1.344

1.986

2.113

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10