Financiële begroting

Taakvelden

Bedragen * € 1.000

2024

Lasten

Baten

Saldo

0

Bestuur en ondersteuning

19.260

-51.073

-31.813

0.1

Bestuur

1.997

-18

1.979

0.2

Burgerzaken

1.393

-491

902

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

316

-368

-51

0.4

Overhead

13.758

-1.917

11.841

0.5

Treasury

117

-163

-46

0.61

OZB woningen

612

-10.701

-10.090

0.62

OZB niet-woningen

553

-2.482

-1.929

0.63

Parkeerbelasting

-2.956

-2.956

0.64

Belastingen overig

-40

-40

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-31.268

-31.268

0.8

Overige baten en lasten

404

404

0.10

Mutaties reserves

110

-668

-558

1

Veiligheid

3.126

-20

3.107

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.009

2.009

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.117

-20

1.097

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

5.032

-357

4.675

2.1

Verkeer en vervoer

4.804

-327

4.477

2.2

Parkeren

210

-2

207

2.3

Recreatieve havens

18

-28

-10

3

Economie

190

-2.204

-2.014

3.1

Economische ontwikkeling

63

63

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

127

-79

48

3.4

Economische promotie

-2.125

-2.125

4

Onderwijs

2.684

-196

2.487

4.2

Onderwijshuisvesting

1.919

1.919

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

765

-196

569

5

Sport, cultuur en recreatie

6.331

-1.230

5.101

5.1

Sportbeleid en activering

542

-83

459

5.2

Sportaccommodaties

408

-255

153

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

888

-335

553

5.5

Cultureel erfgoed

234

234

5.6

Media

506

506

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.754

-557

3.197

6

Sociaal domein

20.408

-4.124

16.284

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.451

-532

1.919

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.191

1.191

6.3

Inkomensregelingen

5.783

-3.483

2.300

6.4

WSW en beschut werk

828

828

6.5

Arbeidsparticipatie

573

573

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.436

-11

1.425

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

1.764

-26

1.738

6.71B

Begeleiding (WMO)

1.884

-72

1.811

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

206

206

6.72B

Jeugdhulp behandeling

448

448

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

849

849

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

174

174

6.73A

Pleegzorg

225

225

6.73B

Gezinsgericht

547

547

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

225

225

6.74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

23

23

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.217

1.217

6.74C

Gesloten plaatsing

336

336

6.81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

248

248

7

Volksgezondheid en milieu

9.315

-9.843

-528

7.1

Volksgezondheid

1.091

-66

1.025

7.2

Riolering

3.474

-4.337

-863

7.3

Afval

3.562

-4.607

-1.045

7.4

Milieubeheer

918

-432

486

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

270

-402

-131

8

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

4.523

-1.988

2.534

8.1

Ruimte en leefomgeving

1.258

-112

1.146

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

3

3

8.3

Wonen en bouwen

3.261

-1.876

1.385

Totaal

70.869

-71.035

-166

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10