Programma's

Onderwijs

Het verzorgen van onderwijs is in Nederland primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Gemeenten faciliteren het onderwijs en hebben een aantal wettelijke taken rondom het onderwijs: zorgen voor huisvesting, toekennen leerlingenvervoer, naleving van de leerplicht en op basis van onze verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, het bieden van passende ondersteuning (eventueel in de vorm van jeugdhulp) aan leerlingen in het onderwijs.

  • In de gemeente Bloemendaal zijn 16 basisscholen en 3 scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd.
  • Er bevinden zich 17 kinderdagverblijven en 23 naschoolse opvang voorzieningen (BSO's) binnen de gemeente.
  • De gemeente Haarlem voert voor Bloemendaal de leerplicht(wet) uit.
  • De Bloemendaalse scholen maken deel uit van bovenregionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.
  • Samen met de gemeenten in de regio verzorgt Bloemendaal het bijzonder schoolvervoer.

Openbaar onderwijs
Wij bewaken, op afstand en in overleg met de betrokken andere gemeenten, de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs in de gemeente. Als wij daartoe aanleiding zien stimuleren wij het schoolbestuur (STOPOZ) verregaande samenwerking te zoeken met andere schoolbesturen in de regio.

Onderwijshuisvesting
Wij streven naar de voorzieningen genoemd in het eerste tijdvak van het in 2018 vastgestelde IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs). In 2023, 2024 en mogelijk 2025 stellen wij, in overleg met de plaatselijke schoolbesturen, een Programma Huisvesting Onderwijs op en gaan wij over tot uitvoering hiervan.
Afhankelijk van het tijdstip van aanpassing van relevante rijksregelgeving stellen wij een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs op. Dit gebeurt in afstemming met de besturen van de plaatselijke scholen. Het streven is uiteindelijk te komen tot duurzame schoolgebouwen. We gaan actief in overleg met scholen over de samenwerking met de omgeving om zo een win-win situatie te krijgen voor school en omwonenden.
Wij gaan over tot het opstellen van een gemeentelijke regeling ‘verbetering binnenklimaat schoolgebouwen’. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de eisen in het Klimaatakkoord.

Lasten & baten

2.683.812

3,8 %

196.486

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10