Bijlagen

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans per ultimo 2024 - 2027 (x € 1.000)

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

1.

Vaste Activa

1a

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

1b

Materiële vaste activa

- investeringen met een economisch nut

34.655

36.697

38.273

39.090

41.062

- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden gegeven

25.501

27.004

28.163

28.765

30.215

- investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut

5.231

5.539

5.777

5.900

6.198

1c

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekking aan deelnemingen

1.536

1.536

1.536

1.536

1.536

- kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

34

0

0

0

0

- overige langlopende leningen

734

718

701

685

669

- overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar

0

0

0

0

0

2.

Vlottende Activa

2a

Voorraden

- grond/ en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

0

0

0

- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

243

430

430

430

430

2b

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

11.032

8.061

8.061

8.061

8.061

2c

Liquide Middelen

385

387

387

387

387

2d

Overlopende activa

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

3.

Vaste Passiva

3a

Eigen vermogen

- algemene reserve

28.732

30.041

29.651

29.651

29.651

- bestemmingsreserves

7.673

9.932

9.764

9.596

9.428

- gerealiseerd resultaat

0

0

0

0

0

3b

Voorzieningen

3.978

4.159

4.223

4.051

4.298

3c

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

- onderhandse leningen

32.706

30.007

33.458

35.324

38.949

- waarborgsommen

11

817

817

817

817

4.

Vlottende Passiva

Kasgeldlening

0

0

0

0

0

4a

Netto vlottende schulden korter dan één jaar

- banksaldo

0

0

0

0

0

- overige schulden

3.366

3.620

3.620

3.620

3.620

4b

Overlopende passiva

6.684

5.596

5.596

5.596

5.596

Totaal Passiva

83.151

84.172

87.129

88.655

92.358

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10