Bijlagen

EMU saldo

EMU-saldo 

(Economische en Monetaire Unie)

2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000

volgens realisatie t/m augustus 2023, aangevuld met raming resterende periode

volgens
begroting
2024

volgens
MJB

volgens
MJB

volgens
MJB

+ 1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-3.510

-392

103

-1.758

-1.829

+ 2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.373

2.409

2.837

2.883

2.875

+ 3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

2.017

1.574

1.604

1.633

1.663

- 4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

18.643

7.806

4.522

5.035

4.664

 + 5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

+ 6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:                          Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

- 7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

675

0

0

0

0

+ 8

Baten bouwgrondexploitatie voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

12.502

0

0

0

0

- 9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

1.768

1.509

1.776

1.386

1.425

- 10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

0

0

11a

Verkoop van effecten: gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

nee

nee

- 11b

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-7.704

-4.624

-1.754

-3.663

-3.380

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10