Leeswijzer

Leeswijzer

Autonome mutaties (min of meer onvermijdelijke aanpassingen) en nieuwe voorstellen zijn verwerkt in de programma’s. Nieuwe voorstellen kunt u tevens vinden in aparte bijlage bij het raadsvoorstel.

De begroting 2024 is, conform de Kadernota 2024, opgesteld volgens onderstaande programma indeling:

Programma 0:   Bestuur en ondersteuning
Programma 1:   Veiligheid
Programma 2:   Verkeer, vervoer en waterstaat
Programma 3:   Economie
Programma 4:   Onderwijs
Programma 5:   Sport, cultuur en recreatie
Programma 6:   Sociaal domein
Programma 7:   Volksgezondheid en milieu
Programma 8:   Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

De begroting bestaat uit de beleidsbegroting (onderverdeeld in programma’s en paragrafen) en de financiële begroting. Per programma kunt u onder meer de beleidsdoelen, operationele activiteiten en mijlpalen vinden alsmede ‘wat gaat het kosten’. De mutaties bestaand beleid bestaan voornamelijk uit loonindexatie en prijsinflatie conform de Kadernota 2024. Ook worden, conform de eisen van het BBV, per programma beleidsindicatoren opgenomen die u met bijvoorbeeld de website ‘waar staat je gemeente’ kunt vergelijken met andere gemeenten. De paragrafen geven een thematische dwarsdoorsnede van de begroting.

De financiële begroting is onderverdeeld in een meerjarenraming, financiële positie en bijlagen.

Bedragen in de tabellen van deze begroting zijn afgerond. Hierdoor ontstaan er tussen de totaaltellingen en de gedetailleerde uitwerkingen soms kleine afrondingsverschillen.

Alle bedragen moeten worden gelezen als maal € 1.000, tenzij anders is aangegeven. Een plus bedrag is een nadeel en een min bedrag een voordeel, tenzij anders wordt aangegeven.

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10