Programma's

Volksgezondheid en Milieu

Doel van dit programma is het behouden en bevorderen van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generatie. Door de uitvoering van dit programma voorkomen wij voorts de verspreiding van besmettelijke ziektes

Wij voeren de wettelijke taak voor lokale gezondheidszorg en het milieubeheer. Dit doen we door het op doelmatige wijze beheren van het rioolstelsel, afvalzorg, begrafeniszorg, lokale gezondheidszorg en uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma. Hierbij zoeken we de balans tussen dienstverlening, milieubeheer, duurzaamheid en kosten.

Riool
Riolering en drinkwatervoorziening zijn van grote betekenis voor de volksgezondheid. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de riolering en drinkwatervoorziening. Hierbij gaat het om de volgende maatschappelijke belangen:

  • De bescherming van de volksgezondheid;
  • Het voorkomen van wateroverlast;
  • Het behouden van schoon water en een gezond aquatisch ecosysteem;
  • Het voorkomen van potentiële schade aan gebouwen.

Hoe we dit doen staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP, tot en met 2021) en het Programma Water (vanaf 2022).
Naast beheer en exploitatie van de riolering (afvalwater en regenwater) gaat het om drainagesystemen en oppervlaktewateren.

Afval
De gemeente is de wettelijke inzamelaar van huishoudelijke afvalstoffen. Bij afvalinzameling en verwerking richten we ons op verbetering van de afscheiding en het beperken van de hoeveelheid restafval. Daarbij zoeken we de balans tussen dienstverlening, duurzaamheid en kosten. Bij het afvalbeleid moet nog meer op duurzaamheid en het uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) worden gestuurd. Dit betekent het verbeteren van de afvalscheiding, het realiseren van voldoende brengparkjes en verdere uitbouw van kringloopmogelijkheden bij het afvalbeleid, waaronder de Milieustraat in Overveen.

Begraven
De gemeente is volgens de Wet op de Lijkbezorging verplicht om een Algemene Begraafplaats te hebben. Bloemendaal heeft er twee. Inwoners van Bloemendaal hebben de mogelijkheid om een afscheidsceremonie, begrafenis, urn bijzetting of as verstrooiing te laten uitvoeren. Hierbij streven we naar het aanbieden van een mooie, passende locatie voor een uitvaart.

Lokale gezondheidszorg
We zijn verantwoordelijk voor een lokale gezondheidszorg die voor inwoners dichtbij en laagdrempelig is en we zorgen voor een omgeving die mensen stimuleert zelf gezondheidsrisico’s te beperken.

Duurzaamheid
Voortgegaan wordt met de uitvoering van het gemeentelijke duurzaamheidsprogramma waarbij de nadruk ligt op verduurzaming van de gebouwde omgeving. Naast de Bloemendaalse invulling van het Nationaal Isolatieprogramma (met een looptijd tot en met 2030 waarna woningen met label D, E, F of G zoveel mogelijk zijn uitgefaseerd) zetten we sterk in op de hybride warmtepomp, in lijn met rijksbeleid en de eind 2021 vastgestelde transitievisie warmte. Wat betreft duurzame mobiliteit wordt na de zomer 2023 een laadkaart vrijgegeven worden om op die manier de snelgroeiende vraag naar laadpalen te faciliteren.  Daarnaast zal als resultaat van de implementatie van het project maatschappelijk verantwoord inkopen het onderdeel duurzaamheid in samenwerking met de Stichting Rijk een steeds grotere rol gaan spelen op het bredere gemeentelijke terrein waarop werken en diensten worden ingekocht.

Leefbaarheid
Een bron van geluidshinder is het Circuit van Zandvoort. In 1995 kreeg het circuit een A-status, waardoor Formule1 races mogelijk werden. Het duurde echter tot 2021 voordat weer een Grand Prix gereden kon worden. Als voorwaarde voor de A-status is onder meer gesteld dat er geluidswallen en - schermen moesten komen. Hoewel het geluid onder de wettelijk gestelde normen blijft, is bij races wel de hele dag het circuit hoorbaar. Met overwegend zuidwesten wind hebben vooral de 2 miljoen bezoekers per jaar van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland hier last van. Ook de bewoners van de omliggende dorpen in de gemeente Bloemendaal ervaren dat. Op de zogenaamde 12 UBO dagen mag het circuit onbeperkt geluid produceren boven de wettelijke normen. Het college heeft het circuit al meerdere keren aangeraden extra te investeren in geluidswallen en -schermen.
Vanuit de raad zijn zorgen geuit over het voornemen van DGP om Zandvoort verder te ontwikkelen als zakelijke evenementenlocatie. Hierover is contact tussen de colleges van Zandvoort en Bloemendaal.

Spoor
Voor het spoor van Haarlem naar Zandvoort is een werkgroep met bewoners uit Overveen geformeerd om te onderzoeken in hoeverre er (extra) geluidoverlast wordt ondervonden. Hiervoor heeft de werkgroep in oktober 2022 een bewonersenquête uitgezet. De geluidmetingen van de OD IJmond uit 2021/2022 laten een relatief beperkte toename van treingeluid zien. Deze metingen zijn uitgevoerd op kosten van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. De respons op de enquête was gering en de enquête heeft geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd, behalve dat aandacht wordt gevraagd voor het geluid dat ontstaat op twee stalen spoorbruggen in Overveen. Alle bevindingen zijn met NS (inzet materieel) en Prorail (beheerder van het spoor) besproken. Samen met bewoners, Prorail en NS wordt dit traject afgerond en wordt eventueel gekeken naar aanvullende maatregelen.

Energietransitie Bloemendaal
Wijkgerichte aanpak
We gaan verder met een wijkgerichte aanpak van verduurzaming. Private initiatieven worden actief gesteund. Waar mogelijk met beschikbare rijksmiddelen en eventuele provinciale middelen. Ook worden scholen en hun maatschappelijke omgeving betrokken in het zoeken naar verdere verduurzaming en een win-win situatie voor alle betrokken partijen. Dit geldt ook voor gemeentelijk vastgoed. Voor kantoren en bedrijven wordt verduurzaming actief gestimuleerd. Op grond van wettelijke verplichtingen wordt gecontroleerd op C-label voor kantoren.

Laadpalen
Voor de toenemende behoefte naar openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen
geven we de huidige en toekomstig te realiseren laadpunten door een laadkaart vorm. Daarmee kan de gemeente Bloemendaal:

  • De  locaties eenmalig op de kaart zetten om deze te koppelen aan (toekomstige) aanvragen van onze inwoners;
  • Gemeente breed een digitaal participatietraject opzetten, waarbij we al onze inwoners de mogelijkheid geven actief mee te beslissen over de locatie van een oplaadpunt bij hen in de wijk.
  • Versnellen waar het kan met als doel in 2030: +/- 500 laadpunten.

Energiezuinige woningen
Beschikbare subsidieprogramma’s en verschillende particuliere initiatieven en energiecoaches helpen bij het energiezuinig maken van woningen. De energielabels van woningen (labels E t/m G) worden voor zover mogelijk uitgefaseerd.

Isolatieprogramma
We trekken samen op met het Rijk en corporaties in het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Waar nodig doen we dit regionaal binnen de Zuid-Kennemer Agenda. De focus van het NIP ligt op het uitfaseren van energielabels E, F en G voor 2030. Dat vergt in Bloemendaal met veel monumentale panden speciale maatwerk maatregelen.

Biodiversiteit en Klimaatadaptatie

Vergroening
Het college gaat verder met vergroenen van de leefomgeving door uitvoering te geven aan het biodiversiteitsplan. Ecologische verbindingen en natuur moeten waar mogelijk worden uitgebreid en schoolpleinen moeten groener worden. We stimuleren het planten van meer bomen. Gifvrij werken in het buitengebied en in de tuinen, en het gebruik van inheems plantmateriaal moedigen we aan. Verder zetten we in op het tegengaan van wateroverlast, onder meer door het stimuleren van minder harde oppervlakten. Ook het afkoppelen van de hemelwaterafvoer naar de riolering wordt een speerpunt. Educatie is cruciaal, met name op scholen, maar ook in samenspraak met de inwoners.

Lasten & baten

9.315.279

13,1 %

9.842.840

13,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10