Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

0

Bestuur en ondersteuning

17.086

17.209

19.150

19.804

20.325

20.966

1

Veiligheid

2.507

3.105

3.126

3.204

3.286

3.371

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

4.214

5.082

5.032

4.747

4.950

5.084

3

Economie

209

278

190

194

196

209

4

Onderwijs

2.331

3.242

2.684

3.148

3.076

3.072

5

Sport, cultuur en recreatie

5.663

6.608

6.331

6.798

7.048

7.263

6

Sociaal domein

21.350

23.296

20.408

20.415

20.603

20.748

7

Volksgezondheid en milieu

8.562

9.274

9.315

9.610

9.851

10.201

8

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

4.585

4.558

4.523

4.698

4.882

5.073

Totaal

66.507

72.650

70.759

72.617

74.216

75.988

Baten

0

Bestuur en ondersteuning

-48.780

-47.252

-50.405

-52.394

-51.770

-52.938

1

Veiligheid

-99

-11

-20

-20

-21

-21

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-260

-202

-357

-252

-260

-269

3

Economie

-2.002

-2.066

-2.204

-2.279

-2.356

-2.436

4

Onderwijs

-370

-1.025

-196

-203

-210

-216

5

Sport, cultuur en recreatie

-1.144

-1.121

-1.230

-1.260

-1.295

-1.325

6

Sociaal domein

-6.855

-5.591

-4.124

-4.133

-4.131

-4.141

7

Volksgezondheid en milieu

-8.841

-9.090

-9.843

-10.131

-10.305

-10.639

8

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-1.783

-2.782

-1.988

-2.048

-2.111

-2.174

Totaal

-70.133

-69.140

-70.367

-72.720

-72.458

-74.159

Saldo voor resultaatbestemming

-3.626

3.510

392

-103

1.758

1.829

Storting in reserve

0

Bestuur en ondersteuning

7.942

3.651

110

0

0

0

Totaal

7.942

3.651

110

Onttrekking aan reserve

0

Bestuur en ondersteuning

-4.316

-5.130

-668

-168

-168

-168

Totaal

-4.316

-5.130

-668

-168

-168

-168

Saldo mutaties reserves

3.626

-1.479

-558

-168

-168

-168

Saldo na resultaatbestemming

0

2.031

-166

-271

1.590

1.661

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10