Financiële begroting

Overzicht incidentele baten en lasten

INCIDENTELE BATEN

2024

2025

2026

2027

Taakveld

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

-500.000

0

0

0

0.10

Bijdr. flex. alg. res. aanpassen spoorwegovergang

-500.000

Taakveld

Programma 1 Veiligheid

0

0

0

0

Taakveld

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-110.000

0

0

0

2.1

Engineeringskst. spoorwegovergang Bekslaan

-110.000

Taakveld

Programma 3 Economie

0

0

0

0

Taakveld

Programma 4 Onderwijs

0

0

0

0

Taakveld

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

0

0

0

0

Taakveld

Programma 6 Sociaal domein

0

0

0

0

Taakveld

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

0

0

0

0

Taakveld

Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

0

0

0

0

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

-610.000

0

0

0

INCIDENTELE LASTEN

2024

2025

2026

2027

Taakveld

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

165.713

55.713

55.713

0

0.4

Implementatiekosten Wet open overheid 2022-2026

55.713

55.713

55.713

0.10

Stort. flex. alg.res. bijdr. Prov. NH spoorwegovergang

110.000

Taakveld

Programma 1 Veiligheid

0

0

0

0

Taakveld

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

500.000

0

0

0

2.1

Aanpassing spoorwegovergang Bekslaan

500.000

Taakveld

Programma 3 Economie

0

0

0

0

Taakveld

Programma 4 Onderwijs

120.000

120.000

0

0

4.2

Vergroening speelplaatsen/schoolpleinen

120.000

120.000

Taakveld

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

0

0

0

0

Taakveld

Programma 6 Sociaal domein

75.000

76.725

78.490

0

6.72

Implementatiefase inkooptraject jeugdhulp

75.000

76.725

78.490

Taakveld

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

0

0

0

0

Taakveld

Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

0

0

0

0

TOTAAL INCIDENTELE LASTEN

860.713

252.438

134.203

0

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

-610.000

0

0

0

SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

250.713

252.438

134.203

0

Toelichting overzicht incidentele baten en lasten 2024-2027

Baten
Aanpassing spoorwegovergang Bekslaan
De raad heeft op 22 december 2022 als onderdeel van een totaaloplossing voor de verkeersveiligheid van de T-kruising Leidsevaart-Bekslaan een budget van € 500.000 ten laste van de flexibele algemene reserve beschikbaar gesteld als bijdrage voor de aanpassing van de slagboominstallatie spoorwegovergang aan de Bekslaan. De bijdrage aan de spoorwegovergang wordt niet geactiveerd. De spoorwegovergang inclusief slagboominstallatie is eigendom van spoorbeheerder ProRail. De onttrekking aan de flexibele algemene reserve wordt als incidenteel aangemerkt. Zie taakveld 0.10.
De provincie heeft voor de aanpassing van de spoorwegovergang een eenmalige subsidie toegekend van € 110.000 welke ook om voornoemde redenen als incidenteel is aangemerkt. Zie taakveld 2.1. De totale post ‘Aanpassing spoorwegovergang Bekslaan’ is in het overzicht incidentele baten en lasten budgettair neutraal verwerkt. Zie ook de toelichting bij de lasten.

Lasten
Uitvoering Wet Open Overheid 2022-2026
Voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid (Woo) heeft het Rijk via de Meicirculaire 2021 zowel incidentele als structurele middelen aan gemeenten toegekend. Met deze wet wordt beoogd de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken.
De incidentele middelen (voor de periode 2022 tot en met 2026 € 24,98 miljoen per jaar) zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen (€ 21,3 miljoen in 2022, oplopend naar structureel € 42,06 miljoen vanaf 2026) zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. De in het overzicht incidentele baten en lasten opgenomen bedragen betreffen het aandeel van Bloemendaal, zijnde een bedrag van € 55.713, in de door het Rijk toegekende incidentele middelen.

Aanpassing spoorwegovergang Bekslaan
De raad heeft op 22 december 2022 als onderdeel van een totaaloplossing voor de verkeersveiligheid van de T-kruising Leidsevaart-Bekslaan een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld als bijdrage voor de aanpassing van de slagboominstallatie spoorwegovergang aan de Bekslaan. De bijdrage voor de aanpassing van de spoorwegovergang wordt niet geactiveerd. De spoorwegovergang is eigendom van spoorbeheerder ProRail. Om deze reden wordt dit budget als incidentele post in de exploitatie verantwoord en gedekt door een onttrekking aan de flexibele algemene reserve.
De provincie heeft voor de aanpassing van de spoorwegovergang een eenmalige subsidie toegekend van € 110.000 welke ook om voornoemde redenen als incidenteel is aangemerkt. Zie de storting van de € 110.000 bijdrage provincie in de flexibele algemene reserve taakveld 0.10.
De totale post ‘Aanpassing spoorwegovergang Bekslaan’ is in het overzicht incidentele baten en lasten budgettair neutraal verwerkt.

Vergroening en ontharding buitenruimte speelplaatsen/schoolpleinen
Er bestaat een landelijke tendens om speelplaatsen bij basisscholen groener en hiermee uitdagender en avontuurlijker te maken. Scholen krijgen op deze wijze meer ruimte voor buitenlessen. Ook wordt steeds meer aandacht gevraagd voor klimaatmitigatie en -adaptie. ‘De tegels eruit en groen erin’, waardoor de speelplaatsen worden vergroend en het regenwater wordt gebufferd. Nu voorgesteld wordt om de Bloemendaalse scholen financieel te ondersteunen bij het realiseren van dergelijke plannen, in de vorm van een subsidie van 80% van de kosten van realisatie, tot een maximum van € 20.000. In 2024 kan gestart worden met 6 scholen met een vervolg van 6 scholen in 2025 wat leidt tot een bedrag van € 120.000 voor elk jaar. De eenmalige transitie naar meer ‘groen’ en minder ‘grijs’ wordt als een incidenteel aangemerkt.

Implementatiefase inkooptraject jeugdhulp
Per 1 januari 2023 is gestart met het harmoniseren van de werkwijze op het gebied van o.a. strategisch partnerschap en het opstellen van de ontwikkelagenda samen met consortia en stakeholders (Centrum voor Jeugd en Gezin, Gecertificeerde Instellingen, partners uit de sociale basis, onderwijs). Dit betreft de implementatiefase regionaal inkooptraject jeugdhulp. Een deel van de gemeentelijke inzet die in 2023/2024 nodig is om bovenstaande te bewerkstelligen is intern belegd. Echter, een aanzienlijk deel dient vanuit externe inzet opgevangen te worden. Het gaat hierbij om een bedrag van € 75.000 voor onder andere een projectleider en ondersteuning, juridisch advies en extra inzet in de werkgroepen. Hoe lang de implementatiefase precies in beslag gaat nemen is op dit moment niet met zekerheid te zeggen, vooralsnog wordt rekening gehouden met een incidenteel budget voor drie jaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10