Programma's

Sport, Cultuur en Recreatie

Doel van dit programma is het bevorderen en in stand houden van sport, cultuur en recreatie, waaronder het op duurzame wijze beheren en inrichten van aantrekkelijk (openbaar) groen en strand.

Met dit beleid willen we inwoners faciliteren om hun vrije tijd op een gezonde, veilige en ontspannen manier in te vullen.

Wij creëren voor instellingen, die zich met kunst en cultuur bezighouden, en voor sportverenigingen een zodanige omgeving dat ze hun doelstellingen kunnen realiseren.
Voor inwoners en recreanten creëren wij een groene, gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk strand en water.

Het sportbeleid is erop gericht om inwoners te stimuleren meer te gaan bewegen en sporten. Sportverenigingen en hun accommodaties vervullen hierbij een belangrijke rol. Sporten zorgt er namelijk voor dat mensen elkaar ontmoeten, het stimuleert de leerprestaties en bevordert een gezonde levensstijl.

Het groenbeleid is erop gericht om het groene karakter en de hoge natuurlijke, landschappelijke, en cultuurhistorische waarden van Bloemendaal te handhaven en waar mogelijk te ontwikkelen. Daarbij zijn we als gemeente verantwoordelijk voor of voeren we de regie over de inrichting en het beheer van het (openbaar) groen, water en de (gemeentelijke) bossen en duinen.

Leefbaarheid
De leefbaarheid staat in toenemende mate onder druk. Bijvoorbeeld door de woningbouwopgave in de gemeente Haarlem en Haarlemmermeer of door de verwachte autonome groei van toerisme van 25% in 2030 door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). Het zijn voorboden van een toenemend bezoek aan de kust. En daarmee meer verkeersbewegingen door onze dorpskernen.
Ook onze landgoederen en natuurgebieden zullen meer bezoekers ontvangen. De coronatijd heeft laten zien dat deze natuur en recreatiegebieden drukbezocht werden. Niet alleen kan dit verstorend werken op de natuurwaarden, maar het heeft ook effect op de wandelaar en fietser. De drieslag rust-ruimte-natuur staat daarmee onder druk.

Binnenduinrand
De landschappelijke kwaliteit en het gebruik van de Binnenduinrand willen we behouden voor de toekomst. Met participatie van gebruikers en eigenaren werken we positief mee aan eigen plannen voor het bevorderen van natuur en biodiversiteit. Deze plannen leggen we voor aan de provincie. Wij willen voorkomen dat door vernatting de cultuur-historische waarde wordt bedreigd.
Ons recreatiebeleid richt zich op behoud van de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente voor inwoners en bezoekers en waar mogelijk versterken we dit. We hebben een divers recreatief aanbod en zijn daarmee van waarde voor allerlei verschillende doelgroepen.
Het speelvoorzieningenbeleid is erop gericht om speelmogelijkheden in de buurt te behouden, waar nodig aan te passen, en te creëren.

Ons mediabeleid richt zich op versterking van de pluriformiteit in het media-aanbod, zodat inwoners zich een onafhankelijke mening kunnen vormen over hun leefomgeving.

Iedereen doet mee
We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan sport en cultuur. We onderzoeken of we de minimadoelgroep kunnen verbreden en hoe wij hen nog beter kunnen faciliteren bij deelname aan sport en culturele activiteiten, waaronder de muziekschool.

Lasten & baten

6.331.350

8,9 %

1.230.062

1,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10