Programma's

Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing

Het programma richt zich op het behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Bloemendaal. Maar Bloemendaal wil ook bijdragen aan het oplossen van de woningnood.
Wij zetten in op een gemêleerde bevolkingssamenstelling in samenwerking met de regio. In 2024 zal de uitvoering van diverse projecten worden voortgezet. Bij nieuwe projecten is de aandacht gericht op het uitbreiden van de sociale woningvoorraad en woningen voor het middensegment.
In lijn met het collegeprogramma wordt voor verschillende locaties een ontwikkelvisie vastgesteld. Ingezet wordt op verdere professionalisering van de afdeling Dienstverlening/Vergunningen en het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet in 2024.

Omgevingswet
Naar verwachting is per 1 januari 2024 de Omgevingswet van kracht. Dit betekent dat de gemeente een Omgevingsvisie vaststelt en deze vertaalt in een Omgevingsplan waar alle bestemmingsplannen in opgaan. Vergunningsvragen worden behandeld op grond van de nieuwe Omgevingswet.
In de zomer van 2017 is een plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet vastgesteld door de raad.
In het plan van aanpak is de missie van de Omgevingswet vertaald in 3 doelen, die richting geven aan het handelen van iedereen die betrokken is bij de implementatie van de Omgevingswet.

  1. Bescherming en versterken van een aantrekkelijke woonomgeving;
  2. Grotere betrokkenheid inwoners bij inrichten van een aantrekkelijke leefomgeving;
  3. Betere processen voor het realiseren van een aantrekkelijke leefomgeving.

Ieder kwartaal zijn er informatierondes omtrent de voortgang van de Omgevingswet.

Ruimtelijk beleid en omgevingsplan
Behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Bloemendaal is van groot belang voor de gemeente. In 2024 zal de nieuwe Omgevingsvisie worden vastgesteld die de structuurvisie vervangt. De uitgangspunten zullen niet veel veranderen. In 2024 zal het nieuwe splitsingsbeleid worden geïmplementeerd. Tevens wordt de Nota transformatie ter goedkeuring voorgelegd.

Bloemendaal heeft 7 bestemmingsplannen: voor elk van de 5 kernen, voor het landelijk gebied en voor Bloemendaal aan Zee. Deze dient vervangen te worden door één Omgevingsplan. In 2024 zullen voor de lopende plannen Bopa’s (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) worden verleend.
Het vertalen van nieuwe landelijke wetgeving in gemeentelijk beleid is ook een doel van dit programma. Veel beleid dient geactualiseerd te worden naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wonen
De landelijke wooncrisis voelen wij ook in Bloemendaal. Om dit aan te pakken is versnelling van bouwprojecten in Bloemendaal nodig. We streven voor de komende periode naar minimaal 33% sociale en 40% middenklasse woningen bij nieuwbouwontwikkelingen, in lijn met de woonvisie (2023-2026). De wachttijd voor Bloemendaalse inwoners is opgelopen naar meer dan 12 jaar voor een sociale woning; dit willen wij verkorten. Transformatie van gebouwen is een mogelijkheid om onze doelstellingen te bereiken. Omwonenden worden tijdig betrokken en we streven naar dialoog, waarin de noodzaak van het bouwen van woonruimte doorslaggevend is. Het bouwen van nieuwe woningen mag zo min mogelijk ten koste gaan van onze groene omgeving en moet kwaliteit toevoegen.

Wonen voor kwetsbare doelgroepen

We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om jongerenhuisvesting vorm te geven. We zien namelijk dat vanwege woningentekort nog veel jongeren niet uit kunnen stromen uit woonvoorzieningen die zijn bekostigd vanuit de jeugdwet. Uiteraard willen we ook regulier woningzoekenden vanaf 18 jaar een plek geven in onze gemeente.
We zien tevens dat de kosten voor de Wmo oplopen, omdat er woningaanpassingen nodig zijn als mensen ouder worden en thuis blijven wonen. Deze kosten kunnen worden voorkomen als er ruimte is voor senioren­woningen (levensloopbestendig wonen). Maar ook voor andere kwetsbare groepen neemt de noodzaak voor huisvesting toe. Denk aan statushouders, vluchtelingen, uitstroom uit beschermd wonen-voorzieningen en andere urgent woningzoekenden.

Oldenhove

Sinds eind 2022 huisvesten we voor een periode van 10 jaar tijdelijk verschillende doelgroepen in Oldenhove. Hiermee laten we zien dat we enerzijds een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van het huisvesten van statushouders. Anderzijds hebben we ook oog voor de nood van andere doelgroepen en maken we gebruik van deze combinatie door ‘gestippeld wonen’. Statushouders en andere woningzoekenden wonen door elkaar in het gebouw en kunnen over en weer van elkaar leren en zo bijdragen aan een snelle integratie. Hiermee heeft Oldenhove een voorbeeldfunctie voor de rest van de regio.

Ruimtelijke ontwikkelingen
Als gemeente werken we aan de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Deze variëren van kleine projecten met een beperkte opgave tot grote projecten met een grotere impact voor de gemeente. De projecten waarvan we eigenaar zijn van de grond, zijn beschreven in de paragraaf grondbeleid. Voor de projecten waar we als gemeente geen eigenaar zijn, geldt dat alle kosten worden doorbelast aan de initiatiefnemer. Voor deze ontwikkelingen worden door de gemeenteraad ontwikkelvisies en bopa’s (Buitenplanse OmgevingsPlanAactiviteit) vastgesteld. Inwoners en belanghebbenden worden hierbij vroegtijdig en op passende wijze (ideeën/plannen) betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Kernenbeleid
Hierbij zien we de volgende speerpunten per kern.

Aerdenhout
In Aerdenhout ligt grote druk op uitbreiding van de verschillende onderwijsvoorzieningen. De gemeente speelt hierin een faciliterende rol. Een belangrijke ruimtelijke opgave is het transformeren van vastgoed (kerken) naar woningbouw. Ook in Aerdenhout is veel vraag naar woningen met een beperkte omvang.

Bennebroek
De grote vraag naar woningen wordt ingevuld door het project Park Vogelenzang. Het is belangrijk dat op korte termijn invulling wordt gegeven aan dit plan en wordt gestart met de bouw. Op diverse plekken in Bennebroek spelen andere woningbouwontwikkelingen. Deze worden volgorderlijk opgepakt.

Bloemendaal
In deze kern is veel vraag naar woningen met een beperkt vloeroppervlak. De grootste ruimtelijke opgave ligt bij het toevoegen van woningen. Er wordt onderzocht of dit mogelijk is door sloop- en nieuwbouw van complexen van de woningbouwverenigingen. Hierbij hebben de woningbouwverenigingen een leidende rol qua planvorming en participatie.

Overveen
De voorzieningen in Overveen zijn op orde, ook door de nabijheid van Haarlem. De grootste ruimtelijke opgave ligt in het toevoegen van woningen voor alle doelgroepen en voorzien in voldoende speelplaatsen.

Vogelenzang
Met Vitaal Vogelenzang geven we invulling aan de grote woningbouwbehoefte van Vogelenzang. Hierbij wordt ook het dorp gerevitaliseerd doordat de sportvoorzieningen worden verbeterd. Voor het zuidoosten van Vogelenzang wordt onderzocht of hier op een passende wijze woningen kunnen worden toegevoegd op de langere termijn.

Binnenduinrand

De landschappelijke kwaliteit en het gebruik van de Binnenduinrand willen we behouden voor de toekomst. Met participatie van gebruikers en eigenaren werken we positief mee aan eigen plannen voor het bevorderen van natuur en biodiversiteit. Deze plannen leggen we voor aan de provincie. Wij willen voorkomen dat door vernatting de cultuur-historische waarde wordt bedreigd. We gaan uit van zonering bij het stimuleren van recreatief-toeristisch medegebruik van het landschap en beschermen kwetsbare landschappen en natuur tegen overlast en drukte.
We nemen deel aan het vanuit de provincie geïnitieerde gebiedsproces onder het Provinciaal Programma Landelijk Gebied om tot een goede afweging van opgaven te komen die voor het landelijk gebied gelden.

Lasten & baten

4.522.663

6,4 %

1.988.173

2,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 14:11:27 met de export van 11/14/2023 13:33:10